СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ МОНТАНЕЗИУМ“

acdmСдружение с дейност в частна полза „Център за развитие Монтанезиум“ е основано през 2008 година като неправителствена, нестопанска и неполитическа организация, която да допринася за развитието на Северозападна България, като извършва следното: Дейности, подпомагащи развитието на туризма и икономическото развитие на региона; Дейности в подкрепа на трансграничното сътрудничество; Дейности насочени към опазване на околната среда и биологичното разнообразие в региона; Дейности за запазване на културното наследство и традиции; Подпомагане на напредъка и развитието на младежки инициативи и дейности; Дейности целящи насърчаване на човешките права, равните възможности и недискриминацията и други.

Сдружението е основано, в рамките на проект, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България , ФАР 2005, като Център за предоставяне на информация и услуги с цел подкрепа на трансграничното сътрудничество, изразяващо се в за разработване на общи проекти в областта на икономическото развитие и развитието на човешките ресурси.

От своето създаване организацията има опит както в изпълнението на проекти, финансирани от различни източници на Европейския съюз, така и в изпълнението на дейности в областта на популяризиране на туристическия потенциал на Северозападна България, околна среда и опазване на биоразнообразието и информационни дейности в областта на интеграцията в ЕС.

СДРУЖЕНИЕ „ЗАВИНАГИ ЗА ЕВРОПА“


mpeСдружение „Завинаги за Европа“ е неправителствена, нестопанска и неполитическа организация. Тя е основана през 2005 г. с цел подпомагане на организации, органи и гражданите в процеса на интеграция в ЕС.

Основните цели на Сдружението са: Улесняване на достъпа на гражданите, както в градските, така и в селските райони до информация за всички области на дейности на ЕС; Подпомагане на малки и средни предприятия и други организации и институции в подготовката и изпълнението на проекти, които да получат безвъзмездни средства от ЕС; Стимулиране на партньорства и мрежи на местно, регионално, национално и европейско равнище; Насърчаване на човешките права, равни възможности и недискриминация; Регионално развитие чрез развитие на човешките ресурси; Развитие на предприемаческия дух в региона; Подобряване на качеството на образованието; Опазването на околната среда и биоразнообразието; Опазване на културното наследство и традиции.

Организацията има богат опит както в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и изпълнение на дейности в областта на развитието на човешките ресурси, социално включване на категории в неравностойно положение (роми, млади хора в селските райони и т.н.), защита на околната среда и биологичното разнообразие и информационни дейности, така и във всички области, свързани с интеграцията в ЕС.

Сдружение „Завинаги за Европа“ има голям опит и в разработването и управлението на партньорства с местни, регионални и транснационални структури.

От 2008 г. организацията е домакин на Директен Информационен Център на ЕС, Крайова, като в този период са постигнати следните резултати: 23 печатни публикации (брошури, бюлетини и т.н.) в над 10 000 копия, 24 семинара, 8 издания на Малките граждани на ЕС (регионално събитие, организирано на 9 май всяка година), над 120 публикации в регионални средства за масово осведомяване и много други. Сдружението участва и в управлението на местната група доброволци (16-55 години), които участват активно във всички дейности, извършвани в рамките на Директен Информационен Център на ЕС, Крайова.

Между 2012 г. и 2014 г. провежда широка информационна кампания за опазване на околната среда в защитена зона CIUPERCENI-DESA в училища и местни власти от областта: екскурзии, семинари, работни срещи, уебсайт, информационни материали и др.