Дейност 1: Провеждаме на процедури за избор на изпълнител от страна на Българския Партньор

Дейност 2: Провеждаме на процедури за избор на изпълнител от страна на Румънския Партньор

Дейност 3: Външна експертиза за изработване на 5 броя концепции/анализи в сферата на културното богатство и 5 броя в сферата на природното богатство и ресурси на територията на област Монтана

Дейност 4: Външна експертиза за изработване на 5 броя концепции/анализи в сферата на културното богатство и 5 броя в сферата на природното богатство и ресурси на територията на област Долж

Дейност 5: Изработване на 10 /десет/ броя 15-минутни образователно информационни филма на английски, български и румънски език, популяризиращи културното и природното богатство и ресурси на територията на област Монтана

Дейност 6: Изработване на 10 /десет/ броя 15-минутни образователно информационни филма на английски, български и румънски език, популяризиращи културното и природното богатство и ресурси на територията на област Долж

Дейност 7: Излъчване на 20 /двадесет/ броя 15-минутни филма в български телевизии, покриващи територията на три области – Видин, Враца и Монтана – едно излъчване на всеки един от филмите, насочено към децата, като целева група на проекта.  ;

Дейност 8: Излъчване на 20 /двадесет/ броя 15-минутни филма в румънски телевизии, покриващи територията на три области – едно излъчване на всеки един от филмите/в 3 различни местни телевизионни канала в три различни области /Долж, Олт, Мехединц, насочено към децата, като целева група на проекта

Дейност 9: Организиране и провеждане на пет-дневни образователни курсове „Зелено училище“ за всяка една от трите  целеви групи деца /общо три броя курсове/ – до 12 години, до 14 години и до 16 години

Дейност 10: Организиране и провеждане на три-дневен Учителски форум в Р. Румъния

Дейност 11: Изработване на промоционални каталози, материали и артикули за туристическия продукт „Образованието чрез „зелено училище“, насочени към целевите групи на проекта

Дейност 12: Организиране на промоционална медийна кампания в Р. България и Р. Румъния насочена към целевите групи на туристическия продукт „Образованието чрез „зелено училище“ и подкрепящи съвместния туристически потенциал на областите на Монтана и Долж

Дейност 13: Създаване на Туристически Информационен Център /ТИЦ/ в град Крайова

Дейност 14: Информиране и публичност

Дейност 15: Изпълнение на регулярни проектни дейности

CATALOG
Green School Education as a promotion of sustainable use of cultural and natural heritage and resources
PROJECT BROCHURE
Green School Education as a Promotion of Sustainable Use of Cultural and Natural Heritage and Resources